Användarvillkor


Terms of Use

 

Välkommen till den här hemsidan. Axalta erbjuder dig den här hemsidan i enlighet med följande allmänna villkor.  Din användning av den här hemsidan skall vara din acceptans att följa nedan angivna villkor.  Om du har några frågor beträffande villkoren, vänligen kontakta Axalta.

 

Information

Axalta kan modifiera och/eller stänga ner hela eller delar av denna hemsida när som helst efter eget behag och utan anmälan och tar inte på sig något ansvar att uppdatera hemsidan.

 

Copyright

Axalta har ensamrätt. Texter, bilder, grafik, ljudfiler, animeringar, videoklipp, och deras anordning på Axaltas Internetsidor är alla föremål för upphovsrätt och annat immaterialrättsligt skydd. Dessa objekt får ej kopieras för kommersiell användning eller distribution och inte heller får dessa objekt modifieras eller återges på andra hemsidor. Detta gäller i synnerhet reproduktioner, översättningar, arkiv på mikrofilm samt elektronisk databehandling.

 

Varumärken

Om ej annat anges, är alla märken som visas på Axaltas Internetsidor föremål för varumärkesrättigheter;

inklusive alla Axaltas företagslogotyper, emblem och namnskyltar. Axalta logo -logotypen, Axalta Coating Systems och alla Axalta produkt- och tjänstenamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Axalta Coating Systems, LLC och/eller dess dotterbolag. Andra varumärken tillhör respektive ägare. Axaltas varumärken får inte användas i samband med någon produkt eller service som inte är en Axalta produkt eller service. Dessa varumärken får ej användas utan i förväg givet skriftligt samtycke av Axalta.

 

Landsspecifik produktinformation

Axalta tillhandahåller information beträffande dess globala och lokala affärsverksamhet som kanske inte är relevant för alla besökare runt om i världen. Om Axaltas produkter, program, eller tjänster som nämns på denna hemsida ej är tillgängliga i ert land, så utgör sådan referens inte någon indikation på att Axalta avser att tillgängliggöra dessa produkter, program eller tjänster i ert land. Konsultera er lokala Axalta-kontakt för vidare information beträffande utbud av våra produkter i ert land.

 

Garantifriskrivning

Alla bilder, texter, priser och annat innehåll har insamlats och anordnats av Axalta med största omsorg och visas endast i informationssyfte på den här hemsidan. Dock garanterar Axalta ej exaktheten eller fullständigheten hos någon information på den här hemsidan; även om du använder denna information för att göra affärer med oss. Förutom för direkta skador orsakade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet av Axalta är Axalta inte ansvarigt för några direkta, indirekta, särskilda, straff-, bi- eller andra följdskador som uppkommer på grund av eller i samband med ditt besök på den här hemsidan; inkluderande men ej begränsat till förlorade vinster, verksamhetsavbrott och förlust av program eller elektronisk data.

Axalta exkluderar vidare varje antydd garanti beträffande säljbarhet, lämplighet för något särskilt syfte eller överträdelse av lagar, patent eller andra tredjemansrättigheter.

 

Länkar

För våra besökares bekvämlighet tillhandahåller Axalta länkar och referenser till andra hemsidor. Vissa sådana länkar kan leda till resurser lokaliserade på servrar underhållna av tredje män över vilka Axalta inte har någon kontroll. Axalta är inte ansvarigt för tredje mansinnehåll eller tillgänglighet av tredjemanssidor eller deras innehåll.

Alla länkar till Axaltas webbplatser från tredje part måste skriftligen godkännas av Axalta, med det undantag att Axalta ger samtycke till länkar där länken och sidorna som aktiveras av länken inte:

  • skapar ramar runt eller begränsar en sida eller material på Axalta-webbplatsen eller använder andra tekniker som på något vis påverkar den visuella återgivningen av eller utseendet på innehållet på Axalta-webbplatsen
  • skapar jämförelser av produkter eller tjänster från Axalta med konkurrerande produkter eller tjänster
  • reproducerar material på en Axalta-webbplats eller logotyper eller varumärken som tillhör Axalta utan skriftlig tillåtelse från Axalta
  • ger vilseledande uppgifter om din affärsrelation med Axalta
  • gör gällande att Axalta på något sätt godkänner eller stöder den länkande parten, den länkande partens webbplats eller den länkande partens tjänste- eller produkterbjudanden
  • ger falsk eller missvisande bild av Axalta eller på annat sätt skadar anseendet hos namnet Axalta och Axaltas varumärken
  • har innehåll som kan uppfattas som stötande, hotande, kränkande, vulgärt eller förolämpande, överdrivet våldsamt, eller som bryter mot eller uppmuntrar till brott mot gällande lag
  • har innehåll som kan uppfattas som obscent, pornografiskt eller sexuellt explicit.

 

Kulörvisningar

Innehållet som visas på denna hemsidan är endast i informationssyfte och är inte lagligt bindande. Visning av kulörer är särskilt beroende av hårdvarans egenskaper och inställningar. Kulörskiftningar mellan de kulörer som visas på hemsidan och den verkliga färgens utseende kan därför inte uteslutas.

 

Ingen licens

De immateriella rättigheterna på den här hemsidan inklusive patent, varumärken och copyrights är skyddade. Ingenting på den här hemsidan skall tolkas, genom antydan eller på annat sätt, som att en licens eller rättighet ges till någon immateriell rättighet utan Axaltas i förväg givna skriftliga samtycke eller - om Axalta inte är rättighetsinnehavare - respektive innehavare av de immateriella rättigheternas skriftliga samtycke.

 

Lösenordssekretess

Om en Användare har beviljats ett lösenord eller motsvarande är han/hon ensam ansvarig för att säkerheten och sekretessen upprätthålls beträffande lösenordet. All transferering av sådan information till tredje man är förbjuden. Lösenordet eller motsvarande skall exklusivt användas för att få tillgång till Axalta-plattformen och för att använda tjänsterna som erbjuds på den plattformen. Användaren är ensam ansvarig för alla införingar och transaktioner gjorda under hans/hennes namn. Skulle Användaren få vetskap om att en icke behörig person har fått tillgång till hans/hennes lösenord eller motsvarande är Användaren skyldig att omedelbart ändra sitt lösenord eller motsvarande.

 

Lagval

Den här hemsidan har skapats för att överensstämma med svensk lag. Axalta ger ej några garantier för överensstämmelse med något annat lands lag. Krav eller stämningar uppkomna i samband med hemsidan skall hanteras och tolkas i enlighet med svensk lag - förutom dess kollisionsregler, såvida ej annat har specificerats i relation till en specifik transaktion.

Legal Entity

Axalta Coating Systems
Uferstrasse 90
4057 Basel
Switzerland

Phone: +41 61 404 4000
 info-ch@axalta.com